Soest, 20 maart 2019 Afwezig met kennisgeving; de dames: A. Brehler, R. v.d. Broek de heren: G. Können, H. Hengeveld, C. Bezemer, S. Mouw en R. Roovers Om 20.31 uur opent de voorzitter de vergadering met een welkom voor 9 leden en 6 bestuursleden. Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 14 maart 2018 worden zonder op – of aanmerkingen goedgekeurd. Het verslag over de baten en lastenrekening 2018 geeft, na uitleg door de penningmeester over de contributie, verder geen aanleiding tot vragen. De kascommissie heeft 4 maart 2019 de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur wordt derhalve over het boekjaar 2018 decharge verleend. Door o.a. de btw verhoging en het stijgen van de prijzen ziet de penningmeester zich hierdoor helaas genoodzaakt de contributie terug te brengen op het oude bedrag ad. € 300,—. De vergadering kan hiervoor begrip opbrengen en gaat derhalve akkoord. Benoeming leden kascommissie is snel geregeld door de spontane aanmelding van mevrouw Berns en de heer Holthuizen. Bij de volgende Algemene Ledenvergadering zal getracht worden een derde kascommissielid te benoemen zodat er enige continuïteit ontstaat. Helaas kan Wilco Wernsen zijn drukke werkzaamheden niet meer combineren met het voorzitterschap van onze vereniging. Onze hartelijke dank voor zijn inzet. Met goedkeuring van de vergadering wordt Peter Brehler benoemd als ad-interim voorzitter. Een warm welkom voor de heer Ton Uyland. Hij stelt zich beschikbaar als algemeen bestuurslid. Door het geringe aantal van slechts 15 teams is deelname aan het eindtoernooien niet meer vanzelfsprekend weggelegd voor de nrs. 1-2 en 3 van elke league. De vergadering heeft uiteindelijk besloten dit seizoen de nummers 1 en 2 van elke league te laten deelnemen aan het eindtoernooi. Dit betekent wel dat er slechts 6 teams finale eindtoernooi zullen spelen. Bij afwezigheid van één van deze nummers 1 of 2 wordt uit alle leagues het team met de hoogste pinfall van het seizoen uitverkoren aan het eindtoernooi mee te doen. Zoals al een aantal jaren gebruikelijk, en als er eventueel ook dit jaar een BBQ wordt gepland, zal het bestuur zich met het bowlinghuis buigen over de mogelijkheid het eindtoernooi kort voorafgaand aan de BBQ te spelen. Dit zal de animo om als toeschouwer van het toernooi en deelname aan de maaltijd wellicht verhogen. In de rondvraag wordt gevraagd of het verslag van de Algemene Ledenvergadering op de website gezet kan worden. Ook wordt voorgesteld de uitnodiging voor de volgende ALV door middel van een e-mailbericht onder de leden te verspreiden. De secretaris zal hiervoor zorg dragen. Het voorstel om het verloop van de Soester kampioenschappen op de website te zetten zal door de secretaris in samenwerking met onze web-deskundige bekeken worden. Gevraagd wordt na afloop van de league niet door te gaan met gooien. Ook de volgende serie wil graag op tijd beginnen en voor middernacht weer thuis zijn. Aansluitend gelijk de vraag hoe om te gaan met ‘laatkomers’. De regels hiervoor staan in het sportreglement artikel 7 lid c. De speler of team dat te laat arriveert begint de wedstrijd bij het frame dat door de laatste speler van de tegenpartij net is voltooid. De frames of games, die door de verlate speler of het verlate team niet zijn gespeeld, kunnen niet worden ingehaald en krijgen een score van 0 (nul). De frames mogen beslist niet achter elkaar worden ingehaald. Een speler die om welke reden ook zijn/haar game niet kan voltooien mag onder geen beding zijn / haar gemiste frames laten spelen door de toevallig aanwezige reserve van het team. Bij een team met meerdere spelers is het wel toegestaan te wisselen per game. Een voorstel van het bestuur om artikel 4 lid 4 van het sportreglement aan te passen leidt er toe dat er wellicht meerdere onderdelen van het sportreglement aan wijziging toe zijn. Zoals bijvoorbeeld artikel 4 lid 2. Het bestuur zal zich de komende tijd hierover buigen en dit bij de ALV 2020 aan de leden voorleggen. Na een bedankje van de heer Holthuizen richting bestuur sluit de voorzitter om 21.23 uur de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om onder het genot van een drankje nog wat na te praten. Namens het bestuur, Soester Bowling Vereniging Hans Brehler secretaris